Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod Zákaznícky servisPodmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Nakoľko si vážime vašej dôvery, v našej spoločnosti PROARTE s.r.o. si kladieme za ciel chrániť vaše dáta a súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame nielen v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia, ale tiež s riadnou starostlivosťou a morálnou zodpovednosťou. Dáta, ktoré vznikajú používaním nášho internetového obchodu používame preto, aby sme mohli zlepšovať naše služby a poskytovať kvalitný servis.

 

Správca osobných údajov:

 

PROARTE s.r.o.

Horná Vančurova 18

831 01  Bratislava

IČO: 45640637

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro., Vložka č. 66357/B

 

Prevádzkovateľ e-shopu na webových stránkach www.e-medical.sk.

 

Účely spracovania:

 • Vybavenie objednávky
 • Vybavenie reklamácie
 • Zodpovedanie dotazov
 • Marketingové akcie
 • Hodnotenie obchodu 

Príjemcovia osobných údajov:

 

Vaše osobné údaje starostlivo chránime, aby sme vám mohli poskytnúť ten najlepší servis, používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje spracovávajú časť vašich údajov, ale vždy dohliadame na to, aby každá služba s ktorou spolupracujeme, spĺňala taktiež všetky podmienky a bola v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Naše webové stránky tiež využívajú službu Google Analytics, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov. Kompletné informácie nájdete na tomto odkaze.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 

1. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je spoločnosť PROARTE s.r.o., Horná Vančurova 18, 83101 Bratislava, SR, IČO: 45640637 (ďalej len „správca“).

 

2. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Horná Vančurova 18, 83101 Bratislava, SR

Telefón: +421 917 951 609

e-mail: info@e-medical.sk

 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby

 

4. V našom internetovom obchode spracúvame tiež nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu, históriu nákupov, históriu aktivít.
 
5. Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli a/alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

 

2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

3. Správca spracováva tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, príp. používateľské meno a heslo ak si u nás založíte zákaznícky účet;
 • kontaktné údaje, ktorými sú osobné údaje umožňujúce nám kontakt s vami, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia a fakturačná adresa;
 • nastavenia v zákazníckom účte, najmä uložené adresy, obľúbené produkty a sledované produkty (tzv. stráženie ceny);
 • vložený obsah, ktorým sa rozumie hodnotenie internetového obchodu a recenzie tovaru;
 • údaje o objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o objednanom tovare a službách, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;
 • údaje o správaní na webových stránkach, predovšetkým zobrazovanie tovaru, klikanie na odkazy, spôsob pohybu po webových stránkach a takisto údaje o zariadení, z ktorého sa web prezerá, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;  

4. Správca získava osobné údaje zákazníkov (meno, priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) prostredníctvom e-mailu, registračného, objednávkového, alebo kontaktného formulára umiestneného na webstránke www.e-medical.sk.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1. Osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách na rozličné účely. Ak používate webové stránky, na ktorých sú využívané aj súbory cookies, používame údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie ponúkaných služieb.

Pokiaľ sa na webových stránkach zaregistrujete, využívame údaje na vedenie vášho zákazníckeho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií.

Údaje spracovávame aj v prípade, ak si objednáte tovar a pri riešení prípadných reklamácií.

 

2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • príprava či plnenie zmluvy medzi vami a správcom
 • dodržiavanie legislatívnych povinností správcu
 • oprávnené záujmy správcu
 • váš súhlas so spracovaním

Aké spracovania môžeme realizovať bez vášho súhlasu, závisí od účelu, ku ktorému príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči správcovi vystupujete – či ste len návštevníkom webových stránok, alebo sa zaregistruje či nakúpite, alebo s nami iba komunikuje.

 

3. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefonický a e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • zistenie spokojnosti s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vzniesť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebude ďalej zasielaný.

4. Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) slúžia výhradne na bezproblémové a kvalitné plnenie vašich objednávok, na služby a komunikáciu s vami, t.j. za účelom komplexného spracovania e-mailových objednávok, prípadne vašich požiadaviek adresovaných okrem iného aj na emailovú adresu info@e-medical.sk, obsahujúcich napríklad sťažnosti, reklamácie a otázky.

 

5. Vaše osobné údaje sú spracúvané pre potrebu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodávka tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým:

 • príjem a spracovanie objednávok
 • vystavovanie faktúr a daňových dokladov
 • evidenciu platieb
 • odosielanie tovaru na zvolenú adresu

6. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, sú osobné údaje spracúvané aj pre účely vedenia účtovníctva, vybavovanie reklamácií a sťažností.
 
7. V rámci reklamačného konania sú od vás vyžadované údaje ako meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 
8. Zo strany správcu nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

 

IV. Doba uchovávania údajov


1. V prípade nadviazania spolupráce uchováva správca vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od posledného poskytnutia produktov a služieb, pretože tým bude plniť zákonné požiadavky (najmä z oblasti daní a účtovníctva), takéto spracovanie teda plynie z právnych predpisov.
 
2. V prípade nenadviazania spolupráce bude správca spracovávať  vaše údaje najdlhšie 6 mesiacov od poslednej komunikácie. Takúto prácu s údajmi nám umožňuje zákon – pretože jednáme o zmluve.
 
3. V prípade udeleného súhlasu z vašej strany bude správca spracovávať osobné údaje po dobu, kým nie je daný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu odvolaný, najdlhšie 5 rokov.
 
4. V prípade oprávneného záujmu bude správca spracovávať osobné údaje, pokiaľ nebudete proti spracovávaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby.
 
5. V prípade založenia zákazníckeho účtu bude správca spracovávať vaše údaje na základe vášho súhlasu. Na zriadenie zákazníckeho účtu spracovávame osobné údaje, ktoré nám vyplníte v registračnom formulári – meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne fakturačné údaje. Tieto údaje sú dobrovoľné, rovnako ako registrácia samotná.

Údaje budeme používať na vedenie vášho účtu a poskytovanie služieb po dobu vášho využívania účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje vymažeme, ak účet nepoužijete dlhšie ako 10 rokov od posledného nákupu. Účet môžete tiež kedykoľvek deaktivovať (teda váš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať).

 

6. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov, ktorí sa podieľajú na vybavovaní vašej objednávky:

 • spoločnosť zabezpečujúca prevádzku e-shopu: All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26367B, Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28  Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B. a Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
 • dodávatelia tovaru alebo servisné centrum príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby 

Zoznam príjemcov osobných údajov na základe vášho súhlasu (využívanie súborov cookies):

 • poskytovateľ služby Google Analytics a Ads spoločnosť Google Ireland Ltd., so sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko., v súlade so svojimi podmienkami (podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na policies.google.com

Poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727

 

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

 

VI. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku, alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a celkovo zlepšujú užívateľskú skúsenosť. Dokážu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

 

1. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné pre prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšiu základnú funkčnosť stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú užívateľom jednoducho nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vašim predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa k sledovaniu preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vašim predchádzajúcim súhlasom.

2. Cookies ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania na webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

3. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webových stránok sú vždy uchovávané iba na nevyhnutne potrebný čas na ich fungovanie.

 

4. S vašimi cookies pracujeme my. Ak ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame nižšie:

 • Poskytovateľ služby Google Analytics a Ads spoločnosť Google Ireland Ltd., so sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko., v súlade so svojimi podmienkami (viď. policies.google.com

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

5. Cookies spracovávame po dobu nevyhnutne potrebnú, nie dlhšie ako 38 mesiacov od posledného použitia cookies.

 

6. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

7. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v záložke Nástroje pre vývojárov.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete v nasledovných odkazoch:

VII. Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v Zákone máte nasledovné práva:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adrese správcu Horná Vančurova 18, 83101  Bratislava, SR, alebo elektronicky e-mailom na info@e-medical.sk.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslami, antivírovým programom, zálohami.
 
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 
4. Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a oprávnenému záujmu správcu. Správca postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne správcovi za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.6.2023.

Copyright 2022 - 2024 © e-medical.sk - zdravotnícke pomôcky a technika